2018 பங்கு தேர்த்திருவிழா சிறப்பு நிகழ்வுகள்

02.02.2018 புனித ஜான் போஸ்கோ ஆலயபாடகர் குழுவினரின் போஸ்கோ ஆர்க்கெஸ்ட்ரா

2018 பங்கு தேர்த்திருவிழா சிறப்பு நிகழ்வுகள்

01.02.2018 கோவை லெஜெண்ட்ஸ் குழுவினரின் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் இன்னிசை நிகழ்ச்சி

2018 பங்கு தேர்த்திருவிழா சிறப்பு நிகழ்வுகள்

நாள் 31.01.2018 பங்கு மறைக்கல்வி குழந்தைகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள்

சிறப்பு விவிலிய முகம் 23.07.2017